1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowane są przez firmę: Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych Milan Wilhelmi, ul. Rojna 69A, 91-134 Łódź, NIP: 947-151-40-39, REGON: 100309846.
 2. Osoby prowadzące zajęcia posiadają stosowne uprawnienia: dyplom pedagoga ze specjalnością w zakresie wychowania fizycznego i/lub kultury fizycznej i/lub dyplom nauczyciela wychowania fizycznego i/lub stopień zawodowy w kulturze fizycznej instruktora sportu/rekreacji w zakresie pływania.
 3. Kursy nauki i doskonalenia pływania odbywają się przez cały rok zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć w zależności od liczebności poszczególnych grup, w szczególności dotyczy to miesięcy wakacyjnych – lipca i sierpnia.
 5. Miejscem realizacji zajęć jest teren Aquaparku Łódź, jego część wewnętrzna, a w sezonie letnim, w zależności od warunków atmosferycznych także część zewnętrzna.
 6. Uczestnikom na czas trwania zajęć może być udostępniony:
  • sprzęt do nauki, doskonalenia pływania: deski, „ósemki”, „makarony” piankowe, „łapki”, pasy wypornościowe, maty do nauki pływania, naramienniki dmuchane, przybory pływające i tonące, płetwy i kamizelki,
  • piłki oraz sprzęt do gier i zabaw, zestawy do koszykówki, siatkówki wodnej i miniwaterpolo, obciążniki oraz zabawki pływające i tonące, podwodne tory przeszkód,
  • sprzęt do aquaaerobiku,
  • podstawowy sprzęt nurkowy – ABC (płetwy, maski, rurki oddechowe),
  • podręczny sprzęt ratowniczy: rzutki, pasy, koła, boje Słoneczny Patrol.
 7. Uczestnicy nie umiejący pływać zostają wyposażeni na czas trwania zajęć w pasy i rękawki wypornościowe. Sprzęt ten w toku zajęć w miarę nabywania umiejętności jest eliminowany.
 8. Jednostka dydaktyczna dla dzieci od 4 roku życia – 15 lat i dorosłych trwa 45 minut, a dla niemowląt, dzieci 1-3 lat oraz 3-4 lata trwa 30 minut.
 9. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przyjęcie na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zapoznaniu się rodziców, opiekunów prawnych oraz uczestnika z regulaminem Aquaparku, niniejszym regulaminem zajęć, harmonogramem i programem zajęć oraz po dokonaniu opłaty za kurs.
 10. Uzyskanie szczegółowych informacji oraz dokonanie zapisu-rezerwacji możliwe jest w formie telefonicznej od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-18.00 pod numerem telefonu 605 679 676 – Marta Wilhelmi – koordynator zespołu instruktorów.
 11. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wieku i umiejętności uczestnika. Wstępna kwalifikacja może ulec zmianie po pierwszych zajęciach.
 12. Rodzic lub pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przed przystąpieniem do zajęć badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z zakresu nauki i doskonalenia pływania. Fakt ten potwierdzany jest poprzez podpisanie oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 13. Przed przystąpieniem do kursu rodzic lub pełnoletni uczestnik zobowiązany jest do podania informacji na temat umiejętności pływackich, chorób a także wszelkich innych danych mogących mieć wpływ na zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa w czasie uczestnictwa w zajęciach.
 14. Rodzic zobowiązany jest udostępnić minimum dwa numery telefonów w celu utrzymania kontaktu w sytuacjach tego wymagających.
 15. Wpłata musi być dokonana gotówką w kasie Akademii Pływania najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć. Wniesienie opłaty możliwe jest codziennie w godzinach 17.00-19.00.
 16. Ceny poszczególnych kursów i terminy ważności wpłaty określa cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 17. Cena kursu zawiera wstęp do Aquaparku dla uczestnika na czas trwania zajęć oraz opiekę i prowadzenie zajęć nauki-doskonalenia pływania przez instruktora.
 18. Opłata dotyczy wybranego kursu, odbywającego się według określonego harmonogramu, dostępnego w kasie Aquaparku oraz na stronie internetowej.
 19. Opłata dotyczy danego uczestnika. Nie ma możliwości przeniesienia praw wynikających z wykupienia kursu na inną osobę.
 20. Nie przewiduje się zwrotu wniesionej opłaty w przypadku rezygnacji lub nieobecności uczestnika, niezależnie od przyczyn i okoliczności, które ją spowodowały.
 21. W przypadku nieobecności, możliwe jest uczestnictwo w zajęciach z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania. Odrobienie zajęć możliwe jest po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem zespołu instruktorów w terminie ważności opłaty za dany kurs.
 22. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dzieci, co najmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Zajęcia rozpoczynają się według podanego harmonogramu.
 23. Instruktor zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności uczestników przed zajęciami.
 24. Wejście grupy na zajęcia odbywa się równocześnie.
 25. Uczestników obowiązuje zbiórka. Zbiórkę przeprowadza instruktor:
  • po wyjściu grupy do szatni,
  • przed wejściem do wody na płycie basenowej,
  • po wyjściu z wody,
 26. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, rodzic zobowiązany jest do osobistego doprowadzenia dziecka pod opiekę instruktora. Nie dopuszcza się możliwości przerwania zajęć przez instruktora w celu odebrania podopiecznego przy kasach.
 27. Odbiór dzieci przez rodziców następuje przy kasie wyjściowej.
 28. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach. W przypadku niemożności odbioru dziecka spowodowanego siłą wyższą prosimy o poinformowanie pod numerem telefonu: 605 679 676. Rodzic może wskazać w formularzu zgłoszeniowym osobę upoważnioną do odbioru dziecka z zajęć lub wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka po zajęciach.
 29. W przypadku dzieci do 8 roku życia rodzice lub opiekunowie mogą towarzyszyć dzieciom w szatniach w celu pomocy w ubraniu i suszeniu.
 30. Na jedną osobę prowadzącą zajęcia przypada maksymalnie 10 uczestników, w sytuacjach szczególnych – nagła choroba instruktora liczba uczestników może zostać zwiększona do 15.
 31. Na zajęciach kursowych obowiązuje strój kąpielowy, ręcznik, klapki i przybory do mycia.
 32. Uczestników zajęć obowiązuje regulamin Aquaparku, regulaminy poszczególnych atrakcji, w tym zjeżdżalni oraz niniejszy regulamin zajęć zorganizowanych.
 33. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia oraz ratowników dyżurujących na terenie Aquaparku.
 34. Uczestnicy zajęć mogą wejść do wody lub pozostawać w niej tylko na polecenie i w obecności instruktora oraz ratownika.
 35. W szczególności zakazane jest wykonywanie skoków do wody i nurkowania bez zgody instruktora.
 36. W czasie zajęć obowiązuje zakaz jedzenia oraz żucia gumy.
 37. Bezwzględnie zakazane jest bieganie i wpychania do wody innych osób.
 38. W przypadku konieczności opuszczenia grupy i zajęć zorganizowanych w celu udania się do szatni lub toalety należy ten fakt zgłosić instruktorowi i uzyskać jego zgodę na oddalenie się od grupy.
 39. Wszelkie skaleczenia, urazy, stan złego samopoczucia lub inne problemy i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub najbliższemu ratownikowi.
 40. W ramach kursu uczestnicy mogą przystąpić do sprawdzianów na wewnętrzne certyfikaty Akademii Pływania (nieodpłatnie) lub też poddać się egzaminowi na jedną z kart pływackich wystawianych przez WOPR. Karty pływackie dostępne są za dodatkowa opłatą, którą należy wnieść w dniu sprawdzianu u egzaminatora.
 41. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołana zajęć, w szczególności w przypadku awarii technicznej lub zamknięcia obiektu. Informacja o odwołaniu zajęć zostanie przekazana niezwłocznie drogą telefoniczną.
 42. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu przez uczestników organizatorzy mogą odmówić przyjęcia na zajęcia.
 43. Za rzeczy pozostawione w szatni organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 44. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
 45. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zajęć.